PRIVACY- EN COOKIEBELEID
LetselPro B.V.

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2023.

1. Inleiding

LetselPro verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij doen dat om de bezoekers en gebruikers van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid (lees hier meer informatie over onze cookies) met u te delen, trachten we volledig transparant te zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door LetselPro geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen.

2. Wie is LetselPro?

LetselPro is letselschadebureau dat bestaat uit een aantal zeer ervaren letselschadejuristen en een rekenkundige. Wij bieden gratis juridische hulp bij het verkrijgen van een letselschadevergoeding.

Onze dienstverlening bestaat uit volledige ontzorging bij het verkrijgen van een letselschadevergoeding. Wij helpen onze clienten met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij, met het berekenen van de hoogte van de letselschade en met het onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij. Uiteindelijk krijgen onze clienten hierdoor de vergoeding waar ze recht op hebben.

LetselPro (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17197138) is gevestigd op het adres Verlengde Velmolen 2A (5406 NT) te Uden. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid, dan kunt u ons te allen tijde een bericht sturen op het volgende e-mailadres: info@letselpro.nl. Geeft u de voorkeur aan telefonisch contact, bel dan met het volgende telefoonnummer: +31 (0)413 – 225 060.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door LetselPro?

Om u als bezoeker of gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens.

Categorie ‘directe persoonsgegevens’

 • voornaam
 • achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u middels correspondentie actief aan ons verstrekt

Categorie ‘indirecte persoonsgegevens’

 • IP-adres
 • sessie ID
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • type device (computer, tablet, smartphone, et cetera)
 • internetbrowser
 • besturingssysteem

4. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben geenszins de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Dit, tenzij zij daar expliciet toestemming toe hebben verkregen van ouder(s) of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).

Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@letselpro.nl. Op uw eerste verzoek zal de verzamelde informatie door ons worden verwijderd.

5. Waarom worden de voornoemde persoonsgegevens door LetselPro verwerkt?

Door LetselPro worden uw persoonsgegevens slechts verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Er bestaan voor LetselPro een drietal doelen en grondslagen waarom persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn de volgende.

 • om het gebruik van onze website te analyseren (teneinde de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren)
 • om contact op te kunnen nemen met u als klant, potentiële klant of relatie (teneinde onze dienstverlening uit te kunnen oefenen)
 • om u als klant, potentiële klant of relatie te kunnen informeren (teneinde u op de hoogte te kunnen stellen met betrekking tot wijzigingen in onze bedrijfsvoering, met betrekking tot wijzigingen in de door ons geleverde diensten en producten of met betrekking tot specifiek voor u van toepassing zijnde relevante ontwikkelingen in ons vakgebied; al dan niet ingegeven door innovaties, wettelijke verplichtingen en dergelijken)

6. Hoe lang worden persoonsgegevens door LetselPro bewaard?

In algemeenheden kan worden gesteld dat LetselPro uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan dat noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie door ons zijn verzameld. Dit, tenzij daartoe een wettelijke of anderzijds dringende verplichting bestaat. Wij hanteren de onderstaand gespecificeerde bewaartermijnen voor de door ons verwerkte persoonsgegevens.

CategorieBewaartermijn
Directe persoonsgegevensVoor onbepaalde tijd of zoveel korter als door wet- en regelgeving van ons wordt verlangd
Indirecte persoonsgegevensVoor onbepaalde tijd of zoveel korter als door wet- en regelgeving van ons wordt verlangd

7. Delen van persoonsgegevens

LetselPro zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om invulling te kunnen geven aan de uitvoering van onze overeenkomst met u kunnen door LetselPro organisaties worden ingeschakeld die als dienstverlener optreden.

Met organisaties die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te bewerkstelligen dat zij tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen als dat door LetselPro geschiedt. Dergelijke organisaties dienen dan ook niet te worden beschouwd als ‘derde ontvangers’, maar juist als verwerkers. Voor u als klant, potentiële klant of relatie van LetselPro blijven wij verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners.

Momenteel worden uw persoonsgegevens door ons gedeeld met de onderstaand gespecificeerde organisaties als gevolg van het feit dat wij gebruikmaken van de door hen geleverde producten en diensten.

Verwerking ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening

 • Wij delen uw persoonsgegevens enkel met specialisten die benodigd zijn om u te helpen met het verkrijgen met de grootst mogelijke letselschadevergoeding. Denk hierbij aan medisch specialisten, juridische specialisten en fiscaal specialisten.

Verwerking ten behoeve van analyse en verbetering van onze dienstverlening

 • Leverancier webhosting: ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van LetselPro achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website of door contact met ons op te nemen middels webformulieren of per e-mail
 • Leverancier analytische programmatuur: ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van LetselPro achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s) als gevolg van het feit dat LetselPro gebruikmaakt van de door leverancier ter beschikking gestelde analytische programmatuur
 • Leverancier marketing programmatuur: ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van LetselPro achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website. ontvangt uw naam en e-mailadres indien u zich hebt ingeschreven voor onze e-mailnieuwsbrief
 • Online marketingpartner: ontvangt gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website en met betrekking tot uw contactmomenten via onze website

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden door LetselPro geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van LetselPro) tussenkomst toe is benodigd.

9. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant, potentiële klant of relatie van LetselPro heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door LetselPro in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LetselPro en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Met gegevensoverdraagbaarheid wordt bedoeld dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of naar een ander (een door u genoemde organisatie) te laten sturen. Het overdragen van gegevens kan bijvoorbeeld geschieden middels een digitaal .xlsx-bestand (Microsoft Excel).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres: info@letselpro.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, ter bescherming van uw privacy. Opvolgend zullen wij zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen een viertal weken, reageren op uw verzoek.

Wij doen ons uiterste best om uw recht op privacy te respecteren. Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat als vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u desgewenst de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Links

Op de website van LetselPro worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. LetselPro is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wenst u daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

11. Cookies (of vergelijkbare technieken) die door LetselPro worden gebruikt

Op onze website maken wij gebruik van een tweetal typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.

Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor u verbeteren.

CookieDoelOpslagperiode
_ga_[container-id]Aanhouden sessiestatus van gebruikersMaximaal 24 maanden
_gaWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikersMaximaal 24 maanden

Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op uw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de PrivacyCookieNotice. De PrivacyCookieNotice stelt ons in staat om gedurende uw aanwezigheid op onze website te onthouden of u wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we uw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan u getoond.

CookieDoelOpslagperiode
PrivacyCookieNoticeWordt gebruikt om het accepteren van het privacy- en cookiebeleid op te slaan26 maanden

Wilt u bewerkstelligen dat uw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kunt uw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kunt u alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door u gebruikte internetbrowser.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeert u de link toebehorende tot de internetbrowser die u gebruikt, dan wordt u doorverwezen naar een webpagina alwaar u de instellingen van uw webbrowser kunt aanpassen en alwaar u cookies kunt verwijderen.

12. Hoe LetselPro uw persoonsgegevens beveiligt

LetselPro neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus en derhalve worden door ons passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: info@letselpro.nl.

Om u een indruk te geven van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht gespecificeerd met maatregelen die door ons worden aangewend.

 • de webserver van LetselPro bevat beveiligingssoftware (waaronder een firewall)
 • gegevensoverdracht met de webserver van LetselPro vindt plaats via een internetverbinding die is beveiligd conform het TLS-protocol (zie hiertoe de vermelding van ‘https’ en het groen gekleurde hangslotje in uw adresbalk)
 • DKIM, SPF en DMARC (drie internetstandaarden) worden door ons toegepast om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, kunnen worden beschouwd als spam of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) die door LetselPro wordt gehanteerd ten behoeve van het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (gedurende het omzetten voegen we een digitale handtekening toe die voorkomt dat u kunt worden omgeleid naar een onjuist IP-adres)
Doe de letselschadetest!
085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor

Bas Aarts
- Letselschadejurist

De voordelen van LetselPro
 • Indien gewenst komen wij bij u langs
 • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
 • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
 • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
 • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent Privacy- en cookiebeleid

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 77 recensies.

“Het is fantastisch dat we mensen kosteloze hulp kunnen bieden en ervoor zorgen dat ze hun leven weer op kunnen pakken” Robert van Leeuwen - Rekenkundige Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.