13 september 2013

Uit het rapport ‘Global status report on road safety 2013’ van de Verenigde Naties blijkt dat het gemiddeld aantal dodelijke verkeersslachtoffers jaarlijks op ongeveer 1,24 miljoen mensen wereldwijd ligt. Wanneer er niet meer drastische maatregelen worden genomen, dan zal het aantal slachtoffers in 2030 verdrievoudigd zijn naar 3,6 miljoen. Slechts 28 van de 182 onderzochte landen, waarin 99% van de wereldbevolking leeft, heeft afdoende maatregelen genomen om het aantal verkeersslachtoffers niet te laten toenemen.

Overgrote deel verkeersslachtoffers is automobilist en mannelijk

Deze 28 landen vertegenwoordigen overigens slechts 7% van de wereldbevolking. De vijf grootste risicofactoren die aan de basis liggen van de verkeersslachtoffers zijn het dragen van een helm, het gebruik van goede kinderzitjes, het respecteren van de maximumsnelheid, toepassing van veiligheidsgordels en alcohol(misbruik). Als we gaan kijken naar de verdeling van het aantal verkeersslachtoffers over de verschillende deelnemers aan het verkeer, dan blijkt dat in 31% van de gevallen automobilisten slachtoffer zijn. In 23% gevallen betreft het een motorrijder, 22% van de verkeersslachtoffers is voetganger en 5% is fietser. De overige 19% omvat de rest van alle deelnemers aan het verkeer. Een opmerkelijk feit is dat 77% van alle verkeersslachtoffers behoort tot het mannelijke geslacht.

Europa minste verkeersslachtoffers met dodelijk letsel

In Europa vallen het minste aantal verkeersslachtoffers van alle continenten. Met een gemiddelde van 10,3 slachtoffers die overlijden aan letsel op elke 100.000 inwoners, is het op de Europese wegen een stuk veiliger dan op andere continenten. In Noord-, Midden- en Zuid-Amerika vallen gemiddeld 21,3 verkeersdoden per 100.000 inwoners. Dit is meer dan het dubbele aantal verkeersslachtoffers in vergelijking tot Europa. Alleen Afrika scoorde nog slechter met 24,1 verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners.

Naast het continent waar je leeft, lijkt ook het inkomen van het land waar je woont van invloed te zijn op de kans te overlijden aan letsel opgelopen door een verkeersongeval. Zo zijn de zogenoemde lage inkomenslanden, landen die goed zijn voor slechts 1% van het totaal aantal auto’s, verantwoordelijk voor maar liefst 12%! van alle dodelijke verkeersongevallen. Deels is dit hoge percentage te verklaren door de slechte staat waarin de auto’s verkeren. Echter, zeker ook de gebrekkige handhaving van verkeersregels, geen of slechte verkeersopleidingen en de zeer twijfelachtige staat van het wegennet zijn debet aan het vele dodelijke letsel.

Minder letselschade en doden door betere regelgeving

Het afgelopen jaar hebben 35 landen hun regels aangescherpt op één van de vijf eerdergenoemde risicofactoren. In deze 35 landen woont slechts 10% van de wereldbevolking. De Verenigde Naties dringen dan ook aan op een adequate aanpak om wet- en regelgeving omtrent het verkeer te verbeteren en hopen hiermee het aantal dodelijke verkeersslachtoffers terug te dringen. In het rapport wordt Nederland als één van de zes landen genoemd die als voorbeeld dienen voor de andere landen. Dit, door de gecoördineerde aanpak van verkeersveiligheid in Nederland en het relatief lage percentage dodelijk letsel door verkeersongevallen.

Doe de letselschadetest!