14 mei 2019

Wanneer u slachtoffer bent in een letselschadezaak, heeft u volgens de wet ook recht op vergoeding van uw redelijke buitengerechtelijke kosten (BGK). Dit zijn de kosten die u buiten de rechter om maakt om uw zaak te regelen. Hieronder vallen de kosten van een gespecialiseerde belangenbehartiger om de aansprakelijkheid te vestigen, de kosten van een medisch adviseur en de kosten die gemaakt worden om de hoogte van de letselschade te begroten en vast te stellen. De aansprakelijke partij is volgens de wet verplicht om deze buitengerechtelijke kosten aan u te vergoeden, althans voor zover deze als redelijk zijn aan te merken.

En in dat laatste zit het probleem.

Er ontstaan namelijk in letselschadezaken heel vaak discussies tussen belangenbehartigers en de betalende partij (in de praktijk is dat meestal de verzekeraar van de aansprakelijke partij) over de redelijkheid van de opgevoerde buitengerechtelijke kosten. Om dit te voorkomen heeft het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) een staffelregeling opgesteld waarin de hoogte van de vergoeding van de BGK alleen afhankelijk is van de hoogte van de aan de benadeelde toegekende letselschadevergoeding. Hierdoor hoeft niet langer te worden gediscussieerd over de hoogte van de BGK en zouden letselschadezaken sneller geregeld kunnen worden. Belangenbehartigers en verzekeraars kunnen zich onafhankelijk van elkaar op voorhand middels convenanten aan deze staffelregeling verbinden. In theorie is dit een mooi streven, maar in de praktijk kleven er ook significante nadelen aan dergelijke PIV-convenanten.

Nadelen PIV-convenanten letselschade

De Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) is van oordeel dat een PIV-convenant een prijsafspraak is tussen een belangenbehartiger en een verzekeraar, die negatieve gevolgen kan hebben voor het slachtoffer. In de PIV-staffel stijgt de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten namelijk niet evenredig met de hoogte van de letselschadevergoeding. Naar verhouding (percentueel) daalt de vergoeding van de BGK naarmate de letselschadevergoeding hoger wordt. En juist dit zou letselschadebureaus die de belangen van slachtoffers behartigen ertoe kunnen bewegen om een letselschadezaak vroegtijdig te regelen en af te wikkelen, met als gevolg een voor het slachtoffer mogelijk lagere letselschadevergoeding dan haalbaar zou zijn geweest.

Dit wordt nog eens versterkt doordat een belangenbehartiger die een PIV-convenant heeft afgesloten na het aanmelden van een letselschadezaak van de verzekeraar alvast een voorschot op de BGK-vergoeding ontvangt, nog voordat het slachtoffer zelf ook maar enige vergoeding heeft gezien en het eigenlijke werk van de belangenbehartiger nog moet beginnen. Dit werkt een pro-actieve opstelling van de belangenbehartiger natuurlijk niet in de hand en valt bovendien maar lastig aan het slachtoffer uit te leggen. Daar komt bij dat in de PIV-regeling geen rekening wordt gehouden met de reiskosten die een aangesloten belangenbehartiger moet maken om het slachtoffer thuis te bezoeken, wat maakt dat deze belangenbehartigers het liefst zo min mogelijk huisbezoeken afleggen. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening niet ten goede, temeer omdat letselslachtoffers vaak niet of minder mobiel zijn als gevolg van het opgelopen letsel. De hoogte van de BGK-vergoeding staat in de PIV-staffelregeling al bij voorbaat vast, dus zal de belangenbehartiger waarschijnlijk het liefst zo min mogelijk uren en kosten maken.

LetselPro distantieert zich nadrukkelijk van de PIV

LetselPro is wars van vaste prijsafspraken met verzekeraars. Dit komt omdat wij altijd volledig onafhankelijk willen blijven om voor u de hoogst mogelijke letselschadevergoeding uit het vuur te kunnen slepen. Wij hebben ons als volledig onafhankelijk letselschaderegelingsbureau dan ook niet aan de PIV-regeling verbonden en geen PIV-convenant gesloten. Doordat wij niet automatisch bij het begin van een letselschadezaak al een voorschot op onze kosten van verzekeraars ontvangen, worden wij gepusht om uw belangen vanaf het eerste begin optimaal te behartigen en steeds waar voor ons geld te blijven leveren. Wij blijven er continu naar streven om in uw letselschadezaak een voor u zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Daarom komen wij u gewoon thuis opzoeken wanneer dat nodig is om uw zaak met u te bespreken en u te informeren met betrekking tot het verloop van het letselschadetraject.

Leg uw zaak vrijblijvend voor aan de specialisten van LetselPro

De specialisten van LetselPro staan voor u klaar om u van juridische bijstand te voorzien bij letselschade. Dankzij de wettelijke regeling omtrent de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, zorgen wij ervoor dat onze kosten door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij worden vergoed. Hierdoor hoeft u ons uit eigen zak voor onze hulp helemaal niets te betalen. Mocht tijdens het schaderegelingstraject echter onverhoopt blijken dat onze kosten (BGK) niet of niet volledig worden vergoed, dan dragen wij daarvoor het risico. U loopt zelf dus geen enkel financieel risico voor wat betreft onze kosten, en in die zin is onze gespecialiseerde hulp dus ‘gratis’. Als u wilt weten of ook u in aanmerking komt voor onze ‘gratis’ juridische hulp, kunt u uw letselschadezaak aan ons voorleggen voor een eerste vrijblijvende beoordeling. Dit kan simpel via onze website of telefonisch tijdens onze openingstijden.

Doe de letselschadetest!