Een 60-jarige man valt tijdens zijn werkzaamheden op een bouwplaats als monteur van circa 4 meter hoogte naar beneden en loopt daarbij letsel op. Hij kwam ten val omdat twee uitschuifbare stempels die werden gebruikt als oneigenlijke valbescherming, losschoten toen hij daar tegenaan leunde. De wettelijk voorgeschreven valbescherming ontbrak.

Schouderletsel na het bedrijfsongeval

Na het ongeval is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij geeft aan dat hij na het ongeval kortdurend zijn bewustzijn is verloren en in de ambulance pas weer helder was. In het ziekenhuis zijn meerdere scans en röntgenfoto’s gemaakt, waarop zichtbaar was dat zijn schouder op drie plaatsen was gebroken en dat hij twee gebroken ribben aan zijn linkerzijde had.

Psychische klachten

Behalve lichamelijke klachten heeft het ongeval ook psychisch een forse impact gehad op de man. In de weken na het ongeval ontwikkelde hij angstklachten in de vorm van herbelevingen en nachtmerries. Dit werd versterkt door het feit dat hij constant pijn had aan zijn linkerschouder. Vanuit de huisarts heeft er een paar weken na het ongeval voor deze psychische klachten een doorverwijzing plaatsgevonden naar de praktijkondersteuner. De man geeft aan dat hij er op dat moment volledig doorheen zat. Hij geeft aan dat zijn leven helemaal kapot is en dat hij toen een aantal malen heeft gedacht aan zelfmoord. Vanuit de praktijkondersteuner werd bepaald dat de psychische klachten te ernstig waren om door hem behandeld te worden en hij werd doorverwezen naar de GGZ. Daar werd de diagnose PTSS en depressie vastgesteld waarvoor de man medicatie, EMDR-therapie en creatieve therapie kreeg om de psychische klachten te verminderen.

Aansprakelijkheid werkgever

Omdat het slachtoffer de aan hem opgedragen werkzaamheden verrichtte op een hoogte van méér dan 2,50 meter, moesten specifieke maatregelen ter voorkoming van valgevaar worden getroffen. Deze verplichting van de werkgever is wettelijk neergelegd in Arbobesluit 3.16. In lid 1 daarvan is bepaald dat bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat zo mogelijk een veilige steiger of stelling aangebracht moet worden of dat het valgevaar dient te worden tegengegaan middels het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. Lid 5 behelst daarnaast de bepaling dat, mocht één van deze voorzieningen niet of slechts ten dele door de werkgever aangebracht kunnen worden of het aanbrengen ervan anderzijds grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter beveiliging waarvan zij zouden moeten dienen, op de werkgever de verplichting rust om ter voorkoming van gevaar ofwel adequate vangnetten aan te brengen of doelmatige veiligheidsgordels te doen gebruiken of andere technische middelen toe te passen. In dit geval was geen sprake van een doelmatige voorziening ter voorkoming van valgevaar.

Schending zorgplicht

De bewijslast van het tegendeel rust op de werkgever. De werkgever heeft haar wettelijke zorgplicht geschonden, omdat zij verzuimd heeft die veiligheidsmaatregelen te treffen en die materialen c.q. werktuigen aan haar werknemer ter beschikking te stellen die nodig waren om te voorkomen dat een ongeval als het onderhavige zou kunnen plaatsvinden. Tussen partijen staat vast dat het ongeval tijdens werktijd is gebeurd. Op de werkgever rust dan de bewijslast ten aanzien van de invulling en de uitvoering c.q. naleving van haar wettelijke zorgplicht.

Getuigenverklaringen van het ongeval

Nadat het slachtoffer zich tot LetselPro had gewend voor juridische bijstand heeft zijn belangenbehartiger meteen schriftelijke verklaringen verzameld van getuigen die aanwezig waren op de bouwplaats. Uit deze verklaringen volgt dat het arbeidsongeval kon gebeuren doordat de in dit geval wettelijk voorgeschreven valbescherming volledig ontbrak.

Afwikkeling van de zaak voor LetselPro

LetselPro vindt de aansprakelijke verzekeraar van de werkgever uiteindelijk bereid om de schade van de man te vergoeden en regelt de letselschade van het slachtoffer voor een bedrag van € 50.000,00. De man is erg blij met dit bedrag en daarnaast ook met het feit dat hij deze kwestie nu voor altijd achter zich kan laten.

Doe de letselschadetest!